บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด โลโก้ CAR ACCESSORIES & PROMOTIONAL ITEMS TEXTILE
Manufacturer Distributor Import & Exporter
สายด่วนบริการลูกค้า
02 567 4623
 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน

                                                                                          ประกาศ
                                         ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
               (บริษัทฯขอยกเลิกประกาศ มรท. 001/52 โดยใช้ฉบับนี้แทน มีรายละเอียดและนโยบายดังนี้)
               ___________________________________________________________________

                        เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
               ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตาม มาตรฐานแรงงานไทย
               (มรท.8001-2553) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯมีความสุขในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


                        บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและด้านแรงงาน ดังนี้
               1. บริษัทฯ จะปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
               2. บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักจริยธรรมองค์กรในการบริหารงาน
               3. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
                  โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
                                                                                         นางพยอม สมประสงค์
                                                                                           กรรมการผู้จัดการ


 

บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด
1051 หมู่ 3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
ติดต่อพวกเรา
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน 02-959-6600
ลูกค้าสัมพันธ์ 02-567-4623
เบอร์โทรสาร 02-943-9087
อีเมล์ (ขายต่างประเทศ)
export@nextproducts.co.th
ผลิตภัณฑ์ของเรา
- สินค้าตกแต่งรถ
- งานสั่งทำพรีเมี่ยม
- ผ้าคลุมรถ
- สินค้าประดับบ้าน
- ผลิตภัณฑ์ดูแลรถ
- สินค้าอื่นๆ
Registered
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ
ค้นหาภายในเว็บ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
                                                                                          ประกาศ
                                         ประกาศนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
               (บริษัทฯขอยกเลิกประกาศ มรท. 001/52 โดยใช้ฉบับนี้แทน มีรายละเอียดและนโยบายดังนี้)
               ___________________________________________________________________

                        เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
               ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตาม มาตรฐานแรงงานไทย
               (มรท.8001-2553) เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯมีความสุขในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


                        บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมและด้านแรงงาน ดังนี้
               1. บริษัทฯ จะปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
               2. บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักจริยธรรมองค์กรในการบริหารงาน
               3. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
                  โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
                                                                                         นางพยอม สมประสงค์
                                                                                           กรรมการผู้จัดการ


 
Facebook Messenger Line Email Youtube
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด